kntr

Zásady ochrany osobních údajů

Veškerá osobní data jsou shromažďovaná a zpracovávaná v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení č. 2016/679“), resp. se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Tento dokument popisuje, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat v případě, že máte otázky týkající se osobních údajů.

David Kantner nabízí prostřednictvím svých webových stránek https://www.kntr.cz  a sociálních médií,  služby v oblasti školení vysokozdvižných vozíků. Následující informace platí pro všechny tyto platformy. Pokud nesouhlasíte se zásadami ochrany soukromí, měl/a byste naše služby přestat využívat. 

I. Správce osobních údajů

David Kantner

Břeclavská 8

323 00 Plzeň 

II. Ochrana soukromí

Jaké osobní údaje  zpracováváme?

Při vyplňování formuláře budete požádán/a o své jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Zpracování těchto osobních údajů probíhá podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení č. 2016/679, neboť bez těchto údajů bychom nebyli schopni zajistit Vám objednanou službu. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu komunikace a dále po dobu 10 let, za účelem zkvalitňování služeb pro Vás. Kromě uvedeného můžete být také požádán/a o uvedení vašich preferencí týkající se našich služeb.

Ve věci vašeho školení vám také můžeme poslat jiná sdělení, např. Vás požádat o vyplnění žádosti o přijetí k výcviku nebo zkoušce nebo informace, o kterých se domníváme, že by pro vás mohly být užitečné.  

Pokud navštívíte naši webovou stránku, můžeme, i přesto, že nevyplníte formulář, shromažďovat anonymně určité údaje, jako je IP adresa, typ prohlížeče, informace o operačním systému vašeho počítače, verzi aplikace, nastavení jazyka a prohlédnutých stránkách.Pokud používáte mobilní zařízení, můžeme shromažďovat údaje týkající se typu mobilního zařízení, jeho nastavení a charakteristik a zeměpisné souřadnice. Pokud vyplníte formulář, náš systém registruje, prostřednictvím jakého zařízení a webových stránek byl formulář odeslán. Zpracování těchto osobních údajů probíhá z důvodu oprávněného zájmu správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení č. 2016/679, neboť na základě těchto údajů vyhodnocujeme kvalitu poskytované služby webového rozhraní. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu 6 měsíců.

Vaše osobní údaje můžeme také získat, pokud používáte služby vybraných sociálních sítí.

Jak sdílíme vaše údaje se třetími stranami?

Za určitých okolností sdílíme vaše osobní údaje s třetími stranami. Vaše osobní údaje a informace můžeme zpřístupnit a postoupit vládě nebo vyšetřujícímu orgánu, v případě že tak vyžaduje zákon (nebo jiný předpis s platností zákona). Takovéto případy představují: soudní příkaz, předvolání k soudu a příkazy pocházející z právních procesů, trestního řízení a vyšetřování. Vaše data můžeme zpřístupnit také v případě, že jsou nutně potřebné k prevenci, vyšetřování nebo postihování trestných činů.              

III. Zabezpečení

Jaká bezpečnostní opatření využíváte, aby ochránila mé osobní údaje?

V souladu se zákony o zabezpečení Evropské unie zajišťujeme adekvátní procedury, abychom zamezili neautorizovanému přístupu k osobním údajům a jejich zneužití.

Abychom ochránili a zabezpečili osobní údaje, které nám poskytujete, používáme potřebné obchodní systémy a procedury. Využíváme také bezpečnostní procedury a technická a fyzická omezení pro přístup k osobním údajům a jejich použití na našich serverech. Přístup k osobním údajům má pouze autorizovaný personál, který s daty pracuje. 

V. Kontakt

Jak mohu spravovat osobní údaje, které jsem Vám poskytl/a ?

Vždy si můžete zkontrolovat své osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Můžete si e-mailem zažádat o přehled svých osobních dat na adrese skoleni@kntr.cz. Do předmětu zprávy prosím zadejte text „Žádost o osobní údaje“ a připojte kopii svého dokladu totožnosti, abychom zamezili přístupu k těmto informacím neautorizovaným osobám.

Pokud jsou námi uchovávané údaje neplatné, na vaši žádost je opravíme. Pokud nadále nechcete využívat našich služeb, můžete nás požádat o výmaz osobních údajů. Požadavek na aktualizaci či výmaz osobních údajů můžete zaslat e-mailem na adresu skoleni@kntr.cz. Vezměte prosím na vědomí, že možná budeme potřebovat některé údaje uchovat, např. z právních či administrativních důvodů, jimiž může být evidence nebo sledování podvodných aktivit.

V případě, že vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu správce, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku. Pro tento účel využijte opět e-mailovou adresu skoleni@kntr.cz.

Nebudete-li spokojeni s vyřízením vaší stížnosti či námitky, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.